Okrem členských príspevkov je hokejový klub HC Lamač financovaný aj z rôznych dotácií, grantov a darov. Za každú podporu sme veľmi vďační.

hlavné mesto Bratislava

Projekt:
Podpora činnosti HC Lamač a organizácia prípravných zápasov

Výška dotácie: 4 900 €

Účel dotácie:

  • prenájom ľadovej plochy na pravidelnú tréningovú činnosť
  • organizácia prípravných zápasov


Táto dotácia bola poskytnutá z dotačného Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou v rámci Dotačného programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave.

Bratislavský samosprávny kraj

Projekt:
Zabezpečenie činnosti HC Lamač a zlepšenie tréningového vybavenia

Výška dotácie: 3 500 €

Účel dotácie:

  • prenájom ľadovej plochy
  • materiálno-technické vybavenie

 
Táto dotácia bola poskytnutá z dotačného programu BSK v rámci dotačnej schémy Bratislavská regionálna dotačná schéma – výzva na podporu športu.

Nadácia Volkswagen Slovakia

Projekt:
Podpora mládežníckeho hokeja a rozvoj športových zručností detí prostredníctvom športových pomôcok

Výška dotácie: 2 499 €

Účel dotácie:

  • nákup tréningových pomôcok
Mestská časť lamač

Projekt:
Podpora činnosti HC Lamač

Výška podpory: ľadová plocha

Účel podpory:

  • podpora činnosti hokejového klubu HC Lamač