Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“).

V nadväznosti na vyplnenie dotazníka na jeho základe, budeme spracúvať osobné údaje dotknutých osôb – registrujúceho sa hráča hokejového klubu v rozsahu nevyhnutnom na ďalej uvedené účely. Podľa účelu môže v súvislosti s členstvom v klube dochádzať k spracúvaniu identifikačných, kontaktných údajov, údajov osobitnej kategórie.

Prevádzkovateľ: ZLL – SPORT, s.r.o., so sídlom Borinská 23/A, 841 03 Bratislava, ICO: 44 860 935, DIC: 2022863062, IČ DPH: SK2022863062, kontaktné údaje prevádzkovateľa: telefónne číslo: info@hclamac.sk , telefónne číslo: 0908 560 871. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

  • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
  • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
  • na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f ) GDPR)
  • na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch, kedy je ich poskytnutie nevyhnutné pre poskytnutie plnenia služby prevádzkovateľa. Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované. V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Kategórie dotknutých osôb

Športovci – registrovaný hráči klubu a ich zákonní zástupcovia

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba uchovávania?
  • registrácia prihlášok do ISSZĽH

Spracúvanie údajov je nevyhnutné pre realizáciu prihlásenia hráča do IS SZĽH. Údaje sú spracúvané v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o športe”). Jedná sa prevažne o identifikačné údaje definované vyššie uvedeným osobitným predpisom a kontaktné údaje.      V prípade osôb mladších ako 16 rokov pôjde aj o kontaktné údaje na zákonných zástupcov.

  • zasielanie marketingových e-mailov a elektronickýchnewslettrov

V prípade, ak sme e-mailovú adresu dotknutej osoby získali v súvislosti s poskytnutím služby, budeme ju na tento účel spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu informovať našich zákazníkov o novinkách v oblastinamiposkytovanýchproduktovaslužieb. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných podobných tovarov a služieb. Dotknutá osoba má v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na zrušenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať informácie o našich novinkách a ponukách, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku. Doba uchovávania: počas trvania členstva v hokejovom klube. V tomto prípade budeme o Vás spracúvať údaje o šporotvej kategórií, účasti na turnajoch a pripravovaných akciách klubu.

  • komunikácia so zákazníkmi (kontaktnéúdaje)

Právnym základom spracúvania osobných (kontaktných) údajov zákazníka je oprávnený záujem prevádzkovateľa komunikovať so zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vykonávaní podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Doba uchovávania: počas trvania členstva v hokejovom klube. Jedná sa prevažne o identifikačné údaje definované vyššie uvedeným osobitným predpisom a kontaktné údaje. V prípade osôb mladších ako 16 rokov pôjde aj o kontaktné údaje na zákonných zástupcov.

  • Informácie o zdravotnej spôsobilosti  na  výkon  športu  ľadový  hokej  (údaje  osobitnej  kategórie  v spojení s identifikačnýmiúdajmi)

Právnym základom spracúvania osobných údajov v rozsahu potvrdenia špecializovaného, alebo zazmluvneného lekára zo zdravotnej prehliadky je plnenie povinností podľa osobitného predpisu a čl. 9 ods.2 písm. h) teda účely preventívneho lekárstva posúdenia spôsobilosti na základe zákona o športe.

Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov:

Príjemcami vašich osobných údajov sú, resp. môžu byť subjekty určené právnymi predpismi najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), a podľa okolností aj súd, advokát, poskytovateľ poštových služieb, distribučné spoločnosti, externý archív. Prenos do inej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Najčastejším príjemcom bude v Slovenský zväz ľadového hokeja, Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, zmluvný partneri zabezpečujúci prepravu, ubytovanie športovcov na turnajoch.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov? Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f ) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnychnárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov:

Môžete kedykoľvek podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov vo veci spracúvania vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,

tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

8. augusta 2022

Tréningy sú dočasne zrušené

DNEŠNÝ TRÉNING
žiadny tréning

Najbližší zápas

  

Žiadny zápas

Kontakt

Telefón: 0908 560 871
Email: info@hclamac.sk

HC Lamač, s.r.o.
Borinská 23/A
841 03 Bratislava
IČO: 53 987 756